Quả bóng đá tiêu chuẩn gồm những tiêu chí nào?

923 đã xem
0
0 Comments

Theo mọi người thì một quả bóng đá tiêu chuẩn gồm những tiêu chí nào để đánh giá vậy nhỉ? Và làm sao để nhận biết 1 quả bóng tiêu chuẩn khi đi mua, hay đặt hàng online ta?

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
hoaroi cuaphat 0 Comments

Tôi là tôi cứ bóng đá cao su, rẻ bền

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.