Xin danh sách sân bóng đá MiNi ở TPHCM

1.77K đã xem
0
0 Comments

Các ông cho xin tên mấy sân bóng đá mini ở TPHCM. Hết dịch cái để chúng tôi đi quẩy vận động cơ bắp cái. Sân nào có quán beer bên cạnh càng tiện :)))

đã trả lời câu hỏi

6 Trả lời

0
Than bai 0 Comments

Lên mạng đầy. Call trước đến không lại toang =)) 

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 6 answers, click here to view all answers.