Hợp đồng thuê sân bóng đá có những quy định gì?

914 đã xem
0
0 Comments

Hú hú, mọi người cho hỏi khi mình thuê sân bóng cả năm, ký hợp đồng với chủ sân thì cần lưu ý những quy định gì để đảm bảo lợi ích cho mình? Ví dụ mà thuê xong, dừng không đá, có được bảo lưu không nhỉ?

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
me bongda 0 Comments

Gửi bạn mẫu hợp đồng thuê sân bóng, bạn điền các thông tin vào là ok ngay.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******************

HỢP ĐỒNG THUÊ SÂN BÓNG

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13, Luật thương mại số 36/2005/QH11 và Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành.

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20……, chúng tôi gồm có:

ĐẠI DIỆN BÊN A: (Bên cho thuê sân) Sân bóng …………………..;

Địa chỉ: Số ….. đường ……….. tổ Dân phố 2, thị trấn …… huyện ……, tỉnh ………….;

Đại diện: Ông (bà) …………………………………..

CMND/CCCD số:……………………………cấp ngày………………..tại ………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………

Số tài khoản:…………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………………….

ĐẠI DIỆN BÊN B: (Bên thuê sân) Đơn vị: ………………………………..;

Đại diện: Ông/bà: ………………….;

CMND/CCCD số:……………………………cấp ngày………………..tại ………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………

Số tài khoản:…………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………………….

Sau khi bàn bạc hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê sân bóng tập luyện thể thao tại Sân bóng ……………….. tại địa chỉ Số ….. đường …………. tổ dân phố …….. thị trấn …………huyện ……………. tỉnh ……………………………

ĐIỀU 1: GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ VÀ THỜI GIAN THUÊ

– Giá dịch vụ cho thuê: Giá dịch vụ cho thuê 1 sân bóng (sân …… người) là: ……đồng/giờ.

– Số lượng sân thuê: Bên B đồng ý thuê Bên A: 1 Sân bóng (….. người) cỏ nhân tạo.

– Thời gian thuê: Thời gian thuê … giờ/1 buổi/1 ngày, thời điểm từ …. giờ đến …. giờ trong các ngày thuê đã ghi trong hợp đồng.

– Thời gian thuê sân là: …. ngày, từ ngày …/…./….. đến ngày …./…./……..(hoặc thuê sân cố định vào ngày thứ… hàng tuần, từ ngày …/…./….. đến ngày …./…./……..).

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Tổng trị giá hợp đồng cho dịch vụ thuê 1 sân bóng …. người, thời gian …. ngày là: …………..

Bằng chữ: ……………………..(…………………………..Việt Nam đồng).

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Hình thức thanh toán: Tiền mặt thanh toán một lần sau khi kí kết hợp đồng hoặc có thể chuyển khoản đến số tài khoản của bên B. Cụ thể:

Số tài khoản:………………………………………………

Chủ tài khoản:…………………………………………….

Ngân hàng:………………………………………………

Chi nhánh:………………………………………………….

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ HAI BÊN

4.1. Quyền và nghĩa vụ bên A

– Bên A đảm bảo diện tích sân bóng được thuê đúng theo thỏa thuận, đảm bảo sân bóng luôn trong tình trạng tốt nhất cũng như không có sự tranh chấp về việc thuê sân bóng trong thời gian cho bên B thuê.

– Bên A chịu trách nhiệm và chủ động sửa chữa những hư hỏng về cơ sở vật chất của sân bóng không phải do bên B gây ra. Với những lỗi do bên B gây ra khiến bên A tổn thất nặng thì bên A có quyền chủ động sửa chữa sau khi gửi văn bản thông báo cho bên B 07 ngày mà bên B không tiến hành sửa chữa, mọi chi phí do bên B thanh toán.

– Cung cấp đầy đủ dụng cụ, cơ sở vật chất, kĩ thuật đầy đủ đi kèm theo sân bóng.

4.2. Quyền và nghĩa vụ bên B

– Đóng tiền thuê sân bóng đúng hạn.

– Sử dụng sân bóng bên A theo đúng mục đích thuê ghi trên hợp đồng, không sử dụng sân bóng với các hành động vi phạm pháp luật.

– Không cho bên thứ 3 thuê lại hoặc thuê chung khi không có thông báo và sự đồng ý của bên A.

– Khi có lỗi sân bóng cần thông báo cho bên A để hai bên hợp tác khắc phục lỗi đó sớm nhất.

– Được phép lắp đặt các dụng cụ, đồ mà không làm thay đổi kết cấu của sân bóng, vẫn đảm bảo sân bóng giữ nguyên giá trị sử dụng ban đầu.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Thanh lí hợp đồng ngay sau khi hợp đồng hết hiệu lực.

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có khó khăn phát sinh thì hai bên cùng nhau thảo luận để giải quyết trên nguyên tắc hợp tác cùng có lợi. Trường hợp hai bên không tìm được phương án giải quyết thì sẽ do cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

– Nếu một trong hai bên đơn phương hủy hợp đồng trước khi hết hạn hợp đồng thì phải bồi thường cho bên còn lại ….% giá trị hợp đồng.

– Giá thuê sân bóng trong thời gian hiệu lực của hợp đồng sẽ không thay đổi, giữ nguyên theo thỏa thuận đã kí kết trong hợp đồng này.

– Tiền đặt cọc 01 tháng bên B chuyển cho bên A ngay sau kí hợp đồng, khi kết thúc hợp đồng bên A sẽ trả lại cho bên B nguyên vẹn, không tính lãi suất, không trừ vào chi phí thuê hay phát sinh trong thời gian thuê. Tiền cọc nhằm mục đích đảm bảo bên B sẽ thanh toán đúng hẹn cho bên A.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày …./…../…………

Hợp đồng này được lập thành 02 bản mỗi bản 01 trang, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đại diện bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.