Libero trong bóng đá là gì? Vai trò như thế nào?

869 đã xem
0
0 Comments

Các nhà thông thái chỉ giúp mình Libero trong bóng đá là gì? Vai trò như thế nào vậy mọi người ơi

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
Tina 0 Comments

Bây giờ bóng đá tổng lực hay Libero đều hiếm có khó tìm hỉ

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.