Highlight là gì trong bóng đá

1.82K đã xem
0
0 Comments

Thấy thiên hạ hay dùng từ Highlight ghê. Trong bóng đá thì Highlight có nghĩa gì không nhỉ các bác? Nhờ thông não giúp em với :((

đã trả lời câu hỏi

6 Trả lời

0
hai lua 0 Comments

Thay vì xem 90 phút dài lê thê, cảm xúc lên xuống hồi hộp thì xem highlight 3 phút, cùng lắm 10 phút là okla toàn bộ những gì diễn ra mà không phải đợi chờ hồi hộp

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 6 answers, click here to view all answers.