Highlight là gì trong bóng đá

1.82K đã xem
0
0 Comments

Thấy thiên hạ hay dùng từ Highlight ghê. Trong bóng đá thì Highlight có nghĩa gì không nhỉ các bác? Nhờ thông não giúp em với :((

đã trả lời câu hỏi

6 Trả lời

0
taisao vay 0 Comments

Mấy trang tin bóng đá lớn thường để riêng cái mục HIGHLIGHT VIDEO, bấm vào đấy toàn video ngắn về một trận đấu diễn ra rồi. Kiểu các pha vào gôn, phạm luật, lỗi thẻ nọ kia á

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 6 answers, click here to view all answers.