Highlight là gì trong bóng đá

1.80K đã xem
0
0 Comments

Thấy thiên hạ hay dùng từ Highlight ghê. Trong bóng đá thì Highlight có nghĩa gì không nhỉ các bác? Nhờ thông não giúp em với :((

đã trả lời câu hỏi

6 Trả lời

0
divedau 2022 0 Comments

Mình chuyên xem Highlight để ngắm lại những pha bóng hay

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 6 answers, click here to view all answers.