Cách sút bóng lắc lư

1.13K đã xem
0
0 Comments

Sút bóng lắc lư là cái kiểu gì, sao nhiều người lại lắc lư được cả người lúc chơi bóng đá? Có ai chỉ giúp không?

đã trả lời câu hỏi

3 Trả lời

0
taisao vay 0 Comments

idol chuyên tạo ra các pha sút bóng lắc lư 😉

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.