Cách sút bóng lắc lư

849 đã xem
0
0 Comments

Sút bóng lắc lư là cái kiểu gì, sao nhiều người lại lắc lư được cả người lúc chơi bóng đá? Có ai chỉ giúp không?

đã trả lời câu hỏi

3 Trả lời

0
hai lua 0 Comments

Mô tả ngắn về cú sút bóng lắc lư – knuckle shot

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.