Bóng đá tổng lực là gì? Tìm hiểu về bóng đá tổng lực

924 đã xem
0
0 Comments

Mọi người cho hỏi cái bóng đá tổng lực là cái gì vậy nhỉ?

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
Bat keo bong 0 Comments

Ronaldo hay Messi có được coi là đá bóng tổng lực không mọi người

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.